วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019
Loading...

ในชีวิตของเราแต่ละคนไม่มีใครรู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะมีอุปสรรคอะไรมาทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเหมือนเดิมหรือไม่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างควรรู้ไว้เป็นประโยชน์กับตัวเอง สิทธิประโยชน์หลังจากตกงาน เลิกจ้าง ลาออก สามารถขอรับเงินได้ 45,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินการตามนี้

โดยสิทธิดังกล่าวยังคุ้มครองถึงแรงงานต่างด้าวในระบบที่ส่งประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้

  1. ลูกจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออก : ลูกจ้างจะได้รับเงินก้อนนี้เพียงแค่ 13,500 บาทเท่านั้น (ประกันสังคมจ่าย 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน)

2. ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุ : ลูกจ้างจะได้สิทธิรับเงินก้อนนี้สูงสุดถึง 45,000 บาททีเดียว (ประกันสังคมจ่าย 50% ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน)

หลักฐานประกอบหลักๆ คือ บัตรประชาชน , รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปและ สมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้นเอง ถ้ามีหนังสือเลิกจ้างก็นำไปด้วย ถ้าหากไม่มีไม่เป็นไร และสำคัญที่สุดต้องยื่นภายใน 30 วัน นับแต่ตกงาน ถ้าไปช้าโดนตัดสินทันที กรณีว่างงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

2.1 จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2.2 มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน

4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้

6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้าง

ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน สถานที่ยื่นเรื่อง

1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน

2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) 2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 10) ธนาคารออมสิน 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากใครสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 1694 ในวัน เวลาราชการ 08.30-16.30 น. เท่านั้น แหล่งที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

 

เรียบเรียง แมวมอง